Informacje o opakowaniach

INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

Informujemy, że w myśl ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1114 z póź. zm.)

1) Opakowania stosowane przez firmę LECH Garmażeria Staropolska Sp. z o.o. Sp. k. w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej mogą obejmować opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, aluminium, materiałów naturalnych i materiałów wielomateriałowych.

2) Spółka nie ma prawnego obowiązku i nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach.

3) Opakowania po produktach oferowanych przez Spółkę należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich umieszczenie w odpowiednim pojemniku na odpady lub przekazanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku obowiązującym w danej gminie.

4) Zabronione jest umieszczanie odpadów opakowaniowych w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów oraz zagospodarowanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez Spółkę w inny, niezgodny z przepisami prawnymi, sposób.

Na opakowaniach stosowanych przez Spółkę mogą być umieszczone następujące oznakowania wskazujące na rodzaje materiałów, z których zostały wykonane:

pixel